Nếu là bạn, liệu có thể nghĩ được một điều ước hay như Josh ???