Người đàn ông đó thật sự đã lời bao nhiêu tiền ???