9/10 người chơi đều bị lừa. Câu trả lời của bạn là gì?